Pirkimo eiga www.grizzly.lt e-parduotuvėje vyksta remiantis Lietuvos Respublikos įstatymus Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo (fizinio ar juridinio asmens, perkančio prekes Grizzly.lt el. parduotuvėje) ir Pardavėjo (UAB „Mūsų prekyba“, į.k. 301533698, adresas A.  Juozapavičiau g.8, Vilnius LT-09311) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.5. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo pirkėjui apriboti galimybę pirkti el. parduotuvėje, jeigu pažeidžiami šių taisyklių reikalavimai arba pirkėja mėgina pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui.
1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.7. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkėjas turi teisę:
2.1. pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka;
2.2. prieš perkant gauti teisės aktų nustatyta tvarka jam būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes, susipažinti su jų saugą patvirtinančiais dokumentais;
2.3. prieš perkant apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad Pardavėjas, dalyvaujant vartotojui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti parduotuvėje adresu Naugarduko g. 100, Vilniuje, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį ir pirkimo būdą;
2.4. reikalauti iš pardavėjo pakeisti prekę, sumažinti prekės kainą, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę), jei prekė yra nekokybiška dėl gamyklinio broko;
2.5. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą;
2.6. į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, prekės trūkumų pašalinimo išlaidų, jeigu pardavėjui per protingą terminą trūkumų nepašalinus juos pašalina vartotojas ar jo pasitelkti tretieji asmenys, atlyginimą;
2.7. kreiptis į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytas institucijas ar teismą, jeigu Pardavėjas nevykdo jo teisėtų reikalavimų grąžinti įsigytas prekes, pašalinti jų trūkumus, sumažinti kainą, pakeisti ir (ar) suteikti informaciją.
2.8. keisti, papildyti registracijos duomenis arba panaikinti savo registraciją el. parduotuvėje;
2.9. kai pirkimas vyksta parduotuvė patalpose, vartotojas gali pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus ir grąžą arba mokėjimo kortele mokamą sumą tikrino nepasitraukęs nuo prekystalio. Pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo mokėjimo kortele vartotojas gali pareikšti ir bankui, išdavusiam jam kortelę, teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1. atsiskaityti už perkamas prekes ir sumokėti nustatytą jos kainą;
3.2. neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie www.grizzly.lt el. parduotuvės sistemos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“  nurodytomis susisiekimo priemonėmis;
3.3. pateikti teisingus duomenis užsakymui įvykdyti: asmens vardą, pavardę, telefono nr., e-pašto adresą, pristatymo adresą;
3.4. naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
3.5. atsakyti už veiksmus, atliktus naudojantis www.grizzly.lt el. parduotuve.

4. Pardavėjas įsipareigoja:
4.1. sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
4.2. parduoti prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti vartotojui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimo–pardavimo dokumentą;
4.3. parduoti prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų pirkėjo išsirinktą pavyzdį;
4.4. garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės ir komplektacijos prekės;
4.5. suteikti parduodamoms prekėms 24 mėn. kokybės garantiją. Garantija galioja tik su pirkimo dokumentais – sąskaita faktūra ir pirkimo čekis, jei buvo atsiskaitoma grynais pinigais ar mokėjimo kortele;
4.6. sudaryti sąlygas vartotojui apžiūrėti prekę, ją patikrinti, kaip ji veikia, arba  pademonstruoti, kaip ją naudoti parduotuvėje adresu Naugarduko g. 100, Vilnius;
4.7. suteikti pirkėjui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinamą informaciją apie parduodamas prekes;
4.8. Civilinio kodekso nustatytais atvejais ir sąlygomis ir nustatyta tvarka pakeisti prekę, vykdyti kitus teisėtus vartotojo reikalavimus;
4.9. pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekę, grąžinti jam už netinkamos kokybės prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prekės priėmimo, jeigu Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip;
4.10. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vartotojo nuostolius, jeigu jie turėti dėl to, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės prekę, nebuvo pateikta teisės aktuose nustatyta informacija apie prekę arba ji buvo klaidinama;
4.11. laikytis įstatymuose nustatytų prekių pardavimo draudimų ir ribojimų;
4.12. sužinojęs, kad parduodamos prekės nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti vartotojus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;
4.13. gerbti ir saugoti pirkėjo privatumą, naudoti jo asmens duomenis tik užsakymo vykdymo tikslais ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Plačiau duomenų tvarkymas aprašytas skiltyje “Duomenų apsauga“.
4.14. vykdyti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

5. Prekių užsakymas ir atsiskaitymas.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele atsiimdamas prekes parduotuvėje arba jas pristačius kurjeriui;
5.4.2. banko pavedimu. Tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atlikęs užsakymą ir gavęs e-parduotuvės patvirtinimą, atlieka mokėjimą į pardavėjo banko sąskaitą;
5.4.3. atsiskaitymas naudojantis el. mokėjimo sistema Paysera. Tai išankstinis apmokėjimas atliekamas iškart suformavus užsakymą pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai Paysera arba bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta el. mokėjimo sistemoje.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu gali rinktis pageidaujamą prekės atsiėmimo būdą:
6.1.1. atsiimti parduotuvėje adresu Naugarduko g. 100, Vilniuje LT-03142;
6.1.2. pristatyti į pasirinktą paštomatą;
6.1.3. pristatyti nurodytu adresu visoje Lietuvoje. Pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato pirkėjui prekes per 2 darbo dienas, o atsiimti pats gali tą pačią darbo dieną, jei prekė yra pardavėjo sandėlyje. Šis terminas yra netaikomas tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių ir Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus gali nepriimti prekės ir nepasirašyti kurjeriui. Kitu atveju rekomenduojama išpakuoti prekę prie kurjerio ir įsitikinti, kad prekė nepažeista. Pasirašydamas Pirkėjas išreiškia sutikimą su gautos prekės kokybe. Pasirašius be patikros Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais.

7. Kokybės garantija.
7.1. www.grizzly.lt el. parduotuvėje parduodamiems prietaisams taikomas 24 mėn. garantinis laikotarpis fiziniams asmenis ir 12 mėn. laikotarpis juridiniams asmenims.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja priimti prietaisus, kuriems garantiniu laikotarpiu atsirado gedimai dėl gamybos arba medžiagų defektų. Prietaisai yra perduodami gamintojo atstovo Lietuvoje įgaliotam servisui, kuris atlieka remontą. Remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentaciją ir terminus. Dažniausiai remontas
7.4. Kokybės garantija netaikoma:

 • jei defektai atsirado pirkėjui transportuojant prietaisą;
 • netinkamai sumontuojant ir prijungiant prietaisą;
 • jei prietaisas ar jo dalys natūraliai susidėvi (antgaliai, peiliai, ašmenys, grandinės, pjovima juosta, valo galva, šepečiai, filtrai, variklio šepeteliai ir panašios naudojimo metu besidėvinčios dalys);
 • jei prietaisas buvo ardomas pirkėjo ar ne Grizzly atstovo įgaliotose remonto dirbtuvėse;
 • jei prietaisas buvo neprižiūrimas ar prižiūrimas neatsižvelgiant į eksploatacijos instrukciją;
 • jei prietaisas yra skirtas buitiniam naudojimui, tačiau buvo naudojamas profesionaliai veiklai;
 • jei prietaiso konstrukcija ar techniniai parametrai buvo pakeisti;
 • gedimams atsiradusiems dėl perkrovų, naudojant įrankį ne pagal paskirtį ar nesilaikant įrankio eksploatacijos sąlygų (žr. vartotojo vadovą);
 • gedimams dėl mechaninių pažeidimų (lūžus laidui, sulaužius atskiras detales, mechaniškai pažeidus, užteršus šiukšlėmis, įrankiui nukritus);
 • gedimams dėl netinkamo pajungimo į elektros tinklą ar elektros tinklo sutrikimų, taip pat netinkamų akumuliatorių, ar prailgintuvų naudojimo;
 • gedimams dėl netinkamo ar nekokybiško kuro, tepalų, vandens naudojimo;
 • gedimams atsiradusiems dėl neteisingo laikymo, vagystės, stichinių nelaimių (gaisro, potvynio, temperatūros poveikio ir pan.);
 • gedimams atsiradusiems dėl įrankio perkaitinimo;
 • prietaiso eksploatacinėms medžiagoms (alyvoms, valams, peiliams, šampūnams, filtrams, siurblio maišams, oro filtrams, kuro filtrams ir  kitoms panašioms medžiagoms);
 • prietaiso techninei profilaktikai, kurią privalo atlikti pats prietaiso savininkas, pvz., alyvos keitimams, peilių ar grandinių, ašmenų galandinimas ar balansavimas, judančių dalių, reduktorių tepimas, karbiuratorių valymas, žvakės reguliavimas ar keitimas, filtrų keitimas ar plovimas, technikos valymas ir panašūs neišvardinti darbai, kurie aprašyti vartotojo instrukcijoje;
 • akumuliatorių talpai, bei akumuliatoriams, kurie buvo sugadinti dėl neteisingo naudojimo ar krovimo;
 • jei defektas atsirado dėl nuo gamintojo nepriklausančių priežasčių, pvz., maitinimo įtampos pokyčių, jos dažnio svyravimų, gamtos reiškinių, netinkamos kokybės vandens, ne tam skirtų valymo priemonių naudojimo;
 • jei pašalintas, neįskaitomas arba pakeistas prietaiso serijos numeris;
 • mechaniniams išoriniams pažeidimams, atsiradusiems naudojant prietaisą;
 • jei pasibaigęs garantinis laikotarpis.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Nekokybiškų prekių grąžinimas
8.2. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokią prekę per 14 (keturiolika) dienų nuo pristatymo dienos. Praėjus 14 d. grąžinimas galimas tik su gedimą patvirtinančiu serviso aktu. Kai kurie gamintojai juridiniams asmenis nesuteikia arba suteikia trumpesnį garantinį terminą. Tai rašoma prekės garantiniame lape ir gali būti patikslinama Grizzly.lt pardavėjų.
8.3. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, prekė gali būti:
8.3.1. pakeičiama į kokybišką prekę;
8.3.2. sumažinama jos kaina;
8.3.3. pašalinami prekės trūkumai pardavėjo lėšomis;
8.3.4. grąžinama pardavėjui, o pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai.
8.4. Jei prekė nebuvo naudota, netinkama prekės kokybė nustatoma Grizzly.lt parduotuvėje. Jei prekė buvo naudota, jos defektai nustatomi gamintojo įgaliotame servise ir prekė priimama grąžinimui tik gavus patvirtinantį garantinio serviso aktą.
8.5. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.5.2. prekė turi būti nesugadinta pirkėjo;
8.5.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo įsigyta.
8.6. Grąžinant nekokybišką prekę būtina pateikti:
8.6.1. užpildytą prekių grąžinimo aktą (galima pildyti ir atvykus parduotuvėje);
8.6.2. pirkimo dokumentus;
8.6.3. garantinio serviso aktą (teirautis pardavėjo).
8.7. Jeigu nėra galimybės dokumentų pristatyti fiziškai, juos galima atsiųsti adresu:
UAB „Mūsų prekyba“
Naugarduko g. 100, Vilnius 03142

Kokybiškų prekių grąžinimas
8.8. Per 14 dienų nuo prekės įsigijimo dienos galima įsigytų prekių, jas grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus, jei prekė nebuvo naudota. Tokiu atveju reikia kreiptis į Grizzly.lt ir pateikti:
8.8.1. užpildytą prekių grąžinimo aktą (galima pildyti ir atvykus parduotuvėje);
8.8.2. pirkimo dokumentus;
8.8.3. pilnos komplektacijos prekę originalioje tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje.
8.9. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugant nepažeistas etiketes, nenuplėštas apsaugines plėveles ir kt.

8.10. Pinigai grąžinami pavedimu į pirkėjo banko sąskaitą per 14 dienų nuo prekės ir dokumentų pristatymo UAB „Mūsų prekyba“ administracijai.

9. Rinkodara ir informacija
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su užsakymo vykdymu, siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitų technologinių sutrikimų.
9.6. Pirkėjas registruodamasis gali prenumeruoti pardavėjo naujienlaiškius, siunčiamus el. paštu, kuriais Pirkėjas informuojamas apie naujienas, akcijas ir kt. Jei Pirkėjas nepažymi, jog nori gauti naujienlaiškį, šie pranešimai nėra siunčiami.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.